การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

EB 0 This is the job description mobic 15 mg compresse prezzo BP believes that animpartial view of the record does not support the erroneousconclusion reached by the District Court," it said.
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(ที่ผ่านมา) Download
EB 2 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Download
EB 3 มีการเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี Download
EB 4 มีการเผยแพร่ บันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ Download
EB 5 หน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร Download
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนงาน/โครงกาาร ตามภารกิจหลักหรือไม่ Download
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินการโครงการ ตามภารกิจหลักหรือไม่ Download
EB 8 มีการกำหนดมาตการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่าน เว็บไซต์ หน่วยงาน Download
EB 9 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน Download

ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)

EB 0 Could you tell me the dialing code for ? fildena extra power 150 The move adds to a list of financial headaches for Russia,already hit by currency weakness and a looming recession as itabsorbs the double blow of Western sanctions over Ukraine and ahalving of world oil prices since last June.
EB 10 มีการเผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ปีปัจจุบัน) Download
EB 11 มีการเผยแพร่ รายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) Download
EB 12 มีการเผยแพร่ การกำกับติดตามการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ปีปัจจุบัน) Download
EB 13 มีการกำหนด กลไก หรืการวางระบบ ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มี ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ต่ำ Download
EB 14 มีการรายงาน การประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และ เปิดเผย ผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน ระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปี งปม Download
EB 15 มีการเผยแพร่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน Download
EB 16 มีการกำหนด มาตรการ กลไก หรืการวางระบบ ในการจัดการ เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free Index)

EB 0 quJ3Cv hi guys http://xnxx.in.net/
EB 17 มีการกำหนด กลไก หรืการวางระบบ ในการป้องกันการรับสินบน Download

ดัชนีวัฒนธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)

EB 0 perfect design thanks gabapentin and drl Blatter, who will be 79 when the votes are cast next June and who was first elected 16 years ago, confirmed his candidature for another term as president in a recorded interview transmitted to delegates at the Soccerex Global Convention.
EB 8 มีการเสริมสร้าง วัฒนธรรม และ ค่านิยมสุจริต และ การต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน Download
EB 19 มีการ รวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มเจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
EB 20 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Download
EB 21 มีการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน Download
EB 22 มีการประชุม/อบรม/สัมมนา/แลกเปลี่ยน ความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ Download
EB 23 มีการจัดทำ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต+แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
EB 24 มีการกำกับติดตาม การดำเนินงานตาม แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ แผนที่เกี่ยวข้อง

ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work integrity Index)

EB 25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน Download
EB 26 มีการเผยแพร่ กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือ การให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ Download