หัวข้อคำถาม : การปรับยากันชัก

ผู้ตั้งคำถาม : KK

วันที่ตั้งคำถาม : 01/12/2560

รายละเอียด :

ผู้ป่วยรับประทาน dilantin 100 mg 4xhs มาประมาณ 3 เดือน วันนี้มารับยาที่ รพ.ห้วยแถลงตามนัด ผลตรวจ dilantin level (total) = 40 mcg/ ml ผู้ป่วยรายนี้ควรได้รับการปรับยากันชักหรือไม่
ผู้ตอบคำถาม : admin

วันที่ตอบ : 05/02/2561

รายละเอียด :

Phenytoin เป็นยาที่มีข้อบ่งใช้ป้องกันและรักษาอาการชัก ซึ่งมี narrow therapeutic index การตรวจระดับยาในเลือดจะแบ่งเป็น 2 แบบ คือ total และ free. สำหรับผู้ป่วยรายนี้คือ total ซึ่งค่าปกติของ phenytoin reference range คือ 10- 20 mcg/ ml ระดับยาที่ก่อให้เกิด toxic คือ มากกว่า 30 mcg/ml สำหรับผู้ป่วยรายนี้ซึ่งมีค่าระดับยาเท่ากับ 40 mcg/ml ซึ่งถือว่าเกิน therapeutic index จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิด adverse effect จากยา โดยที่พบบ่อยหากระดับยาเกิน 30 mcg/ml ได้แก่ Nystagmus , exhibit slurring of speech, ataxia, and movement disorders such as tremor, choreoathetosis, and orofacial dyskinesia. - อย่างไรก็ตามควรพิจารณาระดับ serum albumin ของ pt ว่าปกติหรือไม่ เพราะยาจับกับ albumin สูง ในผู้ป่วยที่มีภาวะ hypoalbuminemia [< 4 mg/dL] ต้องคำนวณ corrected phenytoin Case management: สำหรับ pt รายนี้ มี alb ปกติ เมื่อพิจารณาจากระดับยาในเลือด ถือว่าเกิน TI ผู้ป่วยควรได้รับการซักถามเรื่องการเกิด ADR เพิ่มเติม ซักประวัติเรื่องการชัก และเภสัชกรควรปรึกษาแพทย์เพื่อปรับลดขนาดยา (ทั้งนี้ควรซักประวัติจนมั่นใจว่า ผู้ป่วยรับประทานยาถูกต้อง, ไม่ได้เกิดจากการรับประทานยาเกินขนาด) suggest: decrease dilantin 4xhs--->3xhs และนัดมาตรวจระดับยาอีกครั้งค่ะ. เอกสารอ้างอิง : 1.www.medscape.com. 2. ศูนย์พิษรามา