Welcome
ประชาสัมพันธ์

St. Tropez

ภาพกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมที่ 6
งานประกันสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าว

- รับตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวทุกวันเวลาราชการ

ํ ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท

ํ ค่าประกันสุขภาพ 1 ปี ราคา 1,600 บาท


ความคุ้มครอง

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมอาเซียนด้านสาธารณสุข ฝ่ายประกันสุภาพโรงพยาบาลพิมาย กระทรวงสาธารณสุข 138 ถนนพิมาย อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา โทร (044) 471511,471288 ต่อ 127 E-mail : Focus_695@hotmail.com
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์